HUMANSLO

HumanSlo
Spoštovanje človekovega dostojanstva in načela ne-diskriminacije pri delu obmejne policije in pri izvrševanju kazenskih sankcij – primer Slovenije (2006 – 2008)

Konzorcij projekta:
ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije, Maribor, Slovenija (koordinator projekta)
ECERS – Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija
PIP – Pravo Informacije Pomoč, Maribor, Slovenija
ZARA – Zivilcourage und Anti-Rasssismus-Arbeit, Dunaj, Avstrija
I.G.E.S. – Istituto Internazionale di Alti Studi Giuridico Economici per lo Sviluppo, Gorica, Italija
Istituto Euromediterraneo – Onlus, Trst, Italija


Cilji projekta:
Spoštovanje človekovih pravic v vseh porah družbe ni prav lahka naloga. Še težje pa je spoštovati človekove pravice tistih, ki niso v centru pozornosti javnega mnenja ali pa so namenoma odrinjeni na rob kot posledica netolerantnosti.

Projekt je imel številne cilje, najpomembnejši izmed njih so bili:
1) Zvišati nivo znanja in ozaveščenosti tistih skupin, ki so možne žrtve diskriminacije (zaprte osebe, iskalci azila, tujci, ipd.) o varovanju človekovih pravic in še posebej o ne-diskriminaciji in spoštovanju človekovega dostojanstva.
2) Senzibilizirati pripadnike mejne policije in zaporskega osebja za vprašanja človekovih pravic in človekovega dostojanstva.
3) Ozaveščati slovensko javnost, še posebej prebivalce ob meji z Hrvaško o pomembnosti spoštovanja človekovih pravic.
4) Prispevati k promociji uresničevanja mednarodnih standardov, še posebej standardov Evropske unije, glede preprečevanja diskriminacije in spoštovanja človekovih pravic.
5) Pripraviti predloge za izboljšanje nacionalnih politik na področjih na katere se nanaša Projekt.
6) Pripraviti predloge za odpravo pomanjkljivosti in za izboljšanje zakonodaje in internih predpisov Policije in Uprave za izvrševanje zaporskih kazni.
7) Ovrednotiti sedanje stanje na področju spoštovanja človekovih pravic pri delu obmejne policije in pri izvrševanju zaporskih kazni.
8) Pripraviti informacijski material za ciljne skupine Projekta in najširšo slovensko javnost.
9) Pripraviti internetno stran Projekta z koristnimi informacijami za ciljne skupine.
10) Razširjati znanje, izkušnje in primere dobre prakse med pripadniki mejne policije in med pripadniki zaporskega osebja.

Aktivnosti:
V okviru projekta so bile izvršene naslednje aktivnosti:
1. Raziskava mnenj zapornikov in zaporskega osebja v 4 zaporih v Sloveniji (rezultati raziskave so objavljavljeni v publikaciji ˝Diskriminacija in pravice človeka v slovenskih zaporih)
2. Trije izobraževalni seminarji za mejne policiste ˝VLOGA MEJNE POLICIJE PRI SPOŠTOVANJU ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA˝
3. Mednarodni posvet o položaju lokalnih skupnosti ob meji s Hrvaško ˝LOKALNO PREBIVALSTVO IN NOVI SCHENGENSKI MEJNI REŽIM NA MEJI S HRVAŠKO˝
4. Dva izobraževalna seminarja za zaporsko osebje ˝SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA IN NAČELA NEDISKRIMINACIJE PRI IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ V SLOVENIJI˝
5. Zaključna okrogla miza
6. Priprava 4 publikacij:
– Zunanja schengenske meja – izziv in odgovornost
– Priporočila za izvajanje schengenskega sistema/Recommendations for the implentation of the schengen system (part II)
– Diskriminacija in pravice človeka v slovenskih zaporih
– Projektna publikacija/Project publication