ISCOMET NVO

ISCOMET NVO je ena izmed aktivnosti ISCOMET – Inštituta za etnične in regionalne študije. Mednarodna znanstvena konferenca manjšine za jutrišnjo Evropo ima posvetovalni status pri Svetu Evrope. Povezuje individualne in kolektivne člane iz evropskih in drugih držav s ciljem, da na ta način poglobijo medsebojno sodelovanje in izmenjavo mnenj in informacij ter ustvarijo boljše možnosti za skupno delovanje na naslednjih področjih:

  • gradnja in utrjevanje miru ter razvijanje prijateljskega sodelovanja med ljudmi in narodi Evrope in odprave vseh ovir, ki preprečujejo uresničevanje teh ciljev,
  • spoštovanja človekovih pravic in pravic etničnih, narodnih, verskih in drugih manjšin,
  • vzgoje in izobraževanja ljudi v duhu razumevanja in tolerantnosti do različnosti,
  • krepitve neposrednega odločanja ljudi o stvareh, ki zadevajo njihovo življenje in delo, razvijanja lokalne samouprave, regionalizma in svobodnega čezmejnega povezovanja ljudi kot temeljnih kamnov demokracije v družbi ter utrjevanja miru, stabilnosti in prijateljskih odnosov v Evropi,
  • varstva in obnove kulturne dediščine etničnih, narodnih in verskih manjšin, arhitekturnih spomenikov manjšin in tradicionalne regionalne arhitekture ter ohranjevanje evropskih regionalnih krajinskih značilnosti.

Na teh področjih ISCOMET NVO organizira in spodbuja delovanje ter povezovanje članov glede ter podpira dejavnosti mednarodnih vladnih in nevladnih institucij, ki lahko prispevajo k napredku na teh področjih.

ISCOMET NVO organizira tudi znanstvene konference in posvetovanja, spodbuja raziskovalno delo in vzgojo kadrov, razvija informativno in publicistično dejavnost, zagotavlja prost pretok informacij in izkušenj med člani ter mednarodnimi vladnimi in drugimi nevladnimi organizacijami in institucijami v Evropi ter s konkretnimi akcijami opozarja javnost na vprašanja, ki bi lahko ogrozila mir in sodelovanje med ljudmi in narodi, na kršitve človekovih pravic in pravic etničnih, narodnih in verskih manjšin.